kalendarz imprez

atrakcje

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją "Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgornii (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowej na drodze powiatowej Nr 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane-Nida - miasto przy ul. Guzianka (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

Integracja portalu E-usług z systemem EZD PUW oraz Systemami Dziedzinowymi wraz ze świadczeniem usługi wsparcia i serwisu w zakresie integracji dla projektu pn. Cyfrowe Mazury

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer referencyjny: WJM.271.18.2018

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1145830 z dnia 2018-10-26 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania konkurencyjnego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotówkach równoważności kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczgółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI do SOPZ

Zał. 1 - wykaz systemów dziedzinowych

Zał. 2 - specyfikacja API

Zał. 3 - EZD API

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 31.10.2018

Ogłoszenie o wybranym Wykonawcy 20.11.2018

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Zał. 1 - formularz ofertowy

Zał. 2a - oświadczenie - wykluczenie

Zał. 2b -oświadczenie - warunki udziału

Zał. 3 - wykaz usług

Zał. 4 - wzór umowy

    zał. 1 do umowy

Zał. 5 - oświadczenie - grupa kapitałowa

Klauzula informacyjna dot. RODO

ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy 31.10.2018

Zał. 2 do ogłoszenia - oświadczenie - warunki udziału 31.10.2018

UWAGA:

Zał. 2 a oraz Zał 2 b zostały usunięte z ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 31.10.2018

Odpowiedź 31.10.2018

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 
 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

 

Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w ramach projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki" (Link do dokumentu)

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja projektu pn. "Cyfrowe Mazury"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Promocja projektu pn. Cyfrowe Mazury

 

Numer referencyjny: WJM.271.17.2018

Numer ogłoszenia w BZP 618050-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 618050-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - ETAP III

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ "ETAP III"

Numer referencyjny: WJM.271.16.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 174-393803 z dnia  11.09.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 91 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie