kalendarz imprez

atrakcje

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM. 271.7.2017

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 245-511607

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (Nr w Dz. U.: 2017/S 245-511607)

SIWZ wraz z załącznikami

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018.01.29

 

Skorzystaj z programu Dobry Pomysł

 

 

Skorzystaj z programu Dobry Pomysł i uzyskaj profesjonalne wsparcie w weryfikacji rynkowej przydatności Twojego projektu, jego rozwoju, a także doradztwo w zakresie założenia spółki czy pozyskania finansowania.

Szczegółowe infomacje

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (EKSPERTYZA) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na wykonanie dwuczęściowej niezależnej ekspertyzy w zakresie systemów obsługi inwestora, działań na rzecz wsparcia eksportu, współpracy B2A, A2A w 11 gminach z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2017 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

Zmiany i modyfikacje, pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zmiany i modyfikacje, pytania i odpowiedzi - 2017.12.15

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami - 2017.12.15

Uwaga! Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2017 roku o godz. 11.00

Protokół z otwarcia ofert - 2017.12.20

Informacja o wyborze oferty - 2018.01.02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2017 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zmiany i modyfikacje:

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załacznik nr 1 do wzoru umowy - 15.12.2017r.

Protokół z otwarcia ofert - 2017.12.19

Informacja o wyborze oferty - 2018.01.02

Ogłoszenie o zamówieniu-Miasto Giżycko

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

zobacz wszystkie