kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I UMOCNIENIE KANAŁÓW

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa i umocnienie kanałów: 1) Kanału Tałckiego w km 33+00 - 34+60, 2) Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 - 36+57, 3) Kanału Mioduńskiego w km 37-05 - 38+97 w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mokołajek do Giżycka".

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu znajduje się na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie / Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Link do strony z ogłoszeniem

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT DRÓG SZUTROWYCH Z WYDZIELONYMI ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

REMONT DRÓG SZUTROWYCH Z WYDZIELONYMI ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.10.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 204 - 495534 z dnia  22.10.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: (link do strony z ogłoszeniem)  

 

 

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA 2 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 2 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA 2 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 2 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.9.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 608904-N-2019 z dnia 11.10.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia: budowa 2 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 2 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2019r do 16 stycznia 2020r

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

Gmina Mikołajki: Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2019r do 16 stycznia 2020r (Link do strony z publikacją ogłoszenia)

 

Dotyczy projektu pn.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

zobacz wszystkie